STALBET2 ANDRZEJ SZYBKA

Zapraszamy do współpracy

Program EU

W wyniku realizacji projektu do oferty firmy zostanie wprowadzona ulepszona usługa. Będzie ona polegać na rekultywacji hałd i innych terenów zdegradowanych. Firma monitorując sytuację rynkową oraz perspektywy rozwoju regionu zauważyła, że w najbliższych latach zwiększy się popyt na usługi rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i zdegradowanych, zwłaszcza na terenach aglomeracji Śląskiej. Tak aby tereny mogły ponownie służyć mieszkańcom jako miejsce wypoczynku lub rekreacji, a także inwestorom jako miejsce powstawania nowych miejsc pracy. Po rozpoznaniu rynku i własnych możliwości produkcyjnych, Wnioskodawca dostrzegł konieczność zakupu specjalistycznego sprzętu, który uzupełni obecny park maszynowy. Zakupiony sprzęt będzie miał kluczowe znaczenie we wprowadzeniu ulepszonej usługi do oferty. Koparka hydrauliczna wraz z osprzętem specjalistycznym umożliwia pracę w każdym terenie, co jest niezwykle istotne w ramach prac związanych z rekultywacją terenów poprzemysłowych

Klauzula informacyjna RODO:

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1 z późn. zm.) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Andrzej Szybka, ul. Hallera 18A, 41-709 Ruda Śląska, nr tel. 696 314 272, adres e-mail: stalbet2@stalbet2.pl

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, na podstawie przepisów prawa oraz usprawiedliwionego celu administratora danych w zakresie realizacji celu, o którym mowa poniżej i obejmować będą: imię i nazwisko nazwę, PESEL, NIP, REGON, adres zamieszkania, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z działalnością przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą Andrzej Szybka P.P.U.H.T STALBET-2 z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny do ustalenia dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń wynikłych z tytułu powstałych zobowiązań. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą następujące podmioty:

a. organy państwowe w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze,

b. podmioty świadczące dla administratora usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze,

c. podmioty świadczące usługi pocztowe,

d. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne administratora, 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.

6. Posiadacie Państwo prawo do:

a. wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadku gdy do przetwarzania wymagana jest zgoda),

b. dostępu do swoich danych osobowych,

c. sprostowania swoich danych osobowych,

d. usunięcia swoich danych osobowych,

e. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

f. przenoszenia swoich danych osobowych,

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

z których to uprawnień można skorzystać w siedzibie administratora, kierując korespondencję na adres siedziby administratora lub kierując korespondencję na adres e-mail administratora. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

9. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.